Miljöpartiet i Huddinge

Miljöpartiet i Huddinge har lämnat ett stort antal yttranden och synpunkter i processen med Södertörnsleden, fram till dess att vägprojektet också avbröts. Miljöpartiets synpunkter togs emellertid inte på allvar, men visade sig vara väl grundade. Partiet har tagit initiativ såsom förslag om fördjupad översiktsplanering och behov av tillåtlighetsprövning. Tidigt uttryckte vi vår uppfattning att vägen sannolikt inte skulle klara en laglig prövning. Oavsett uppfattning om vägen, borde såväl kommuner, landsting och Trafikverket ha insett de allvarliga brister som förelåg i projektet. Längre ner på sidan finns dokumentation om Miljöpartiets hantering i den tidigare politiska processen.

Trafikverkets planprocess. Arbetet med Tvärförbindelse Södertörn har nu nått samrådsskedet, och gäller val av lokalisering. Det har presenterats tre alternativa vägkorridorer, som ska utredas ytterligare. Miljöpartiet anser att processen redan i detta läge har förbisett regler, riktlinjer och klimatmål som Sverige som nation har att agera utifrån. Det är här som de mest grundläggande problemen finns! Det bör egentligen överhuvudtaget inte vara möjligt att fortsätta bygga ut för ökad bilism, när Sverige istället måste minska biltransporterna. Här ger vi synpunkter på det material som presenterats och formulerar dem i förhållande till Trafikverkets egen figur med funktions- respektive hänsynsmål.

Trafikverkets modell för Tvärförbindelse Södertörn

Funktionsmål och hänsynsmål. I handlingen beskrivs syftet och vad som ska uppnås med vägen, detta har brutits ner i funktionsmål och hänsynsmål (se figur). Vi ser här hur konflikterna blir tydliga mellan de olika mål som har getts Trafikverket och de miljö- och klimatmål som gäller nationellt. 

Trafikverkets figur i samrådshandlingen 2016

Trafikverkets figur i samrådshandling 2016-04-11.

 

Trafikverkets funktionsmål

 • God tillgänglighet med kollektivtrafik mellan regionala stadskärnor inom Södertörn samt till angränsande huvudnät för kollektivtrafik.
 • God tillgänglighet och attraktivitet med cykel mellan regionala stadskärnor inom Södertörn, viktiga målpunkter för cykel samt till angränsande regionala cykelstråk.
 • God tillgänglighet med bil mellan regionala stadskärnor inom Södertörn samt till angränsande huvudvägar. 
 • God tillgänglighet för gods inom Södertörn samt till angränsande huvudstråk och omvärld.

Miljöpartiets hållning

Minska trängseln

 • med utbyggd infrastruktur för kollektivtrafik och cykel
 • främja samåkning och bilpooler
 • med differentierade trängselavgifter (utifrån tid och plats)
 • varierade arbets- och skoltider, flextid och distansarbete

Prioritera Spårväg Syd

 • för en attraktiv kollektivtrafik som möter framtidens behov av minskade utsläpp
 • Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg Syd konkurrerar om resandeunderlaget och också om de ekonomiska resurserna

Utöka busstrafiken

 • med snabbussar, bättre turtäthet och fler linjer

Satsa på cykeln

 • för framkomlighet och folkhälsa
 • med separerade, säkra och sammanhängande cykelbanor

Åtgärda brister på befintliga vägar i närtid – för trafiksäkerhet och framkomlighet

 • Glömstavägen: nya bussfiler och trafiksäkra övergångar
 • Storängsleden: bättre utfart från Solgård
 • Huddingevägen:
  • trafikplats vid Huddinge centrum med utbyggda på- och avfarter samt signalreglering
  • trafikplats vid Ågestavägen med trafiksäkra övergångar  

Minska godstrafiken genom Huddinges centrala delar

 • stor och tung godstrafik till och från Norvik, Jordbro och Gladö bör gå enligt det södra alternativet 

Trafikverkets hänsynsmål 

 • Begränsad klimatpåverkan
 • God boendemiljö
 • God trafiksäkerhet
 • Värna om befintliga värden i Södertörns natur- och kulturmiljöer

 Miljöpartiets hållning

Minska arbetspendling med bil

 • pendeltåg som går i tid
 • utökad busstrafik
 • satsa mer på infrastruktur för kollektivtrafik

Bygga i kollektivtrafiknära lägen

 • gäller både bostäder och arbetsplatser
 • är transporteffektivt och minskar bilbehovet

Prioritera Spårväg Syd

 • för en attraktiv kollektivtrafik som möter framtidens behov av minskade utsläpp
 • Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg Syd konkurrerar om resandeunderlaget och också de ekonomiska resurserna

Bygg infrastruktur för förnybart och hållbart

 • för biobränslen och laddstolpar
 • för gynnandet av elcyklar och elmoppar

Bygga tunnlar

 • för att lösa lokala konflikter kring bostäder och naturmiljöer
 • för att förbättra lokalmiljön för boende och skapa utrymme för byggande av bostäder och spårväg

Åtgärda brister på befintliga vägar i närtid – för trafiksäkerhet och framkomlighet

 • Glömstavägen: nya bussfiler och trafiksäkra övergångar
 • Storängsleden: bättre utfart från Solgård
 • Huddingevägen:
  • trafikplats vid Huddinge centrum med utbyggda på- och avfarter samt signalreglering
  • trafikplats vid Ågestavägen med trafiksäkra övergångar

Skydda Flemingsbergsskogen – ett unikt sammanhängande skogsområde

 • för rekreation och friluftsliv
 • för att värna tysta områden och minska bullret
 • för biologisk mångfald – djur och växtliv

Nedan finns yttranden och ställingstaganden

2017
Miljöpartiet i Huddinges remissvar till Trafikverket, val av vägkorridor vid anläggandet av väg 259, Tvärförbindelse Södertörn.

2016
160525 Ärende 31 Samråd Tvärförbindelse MP-förslag i kommunstyrelsen
160502 Synpunkter på Trafikverkets samrådshandling för Tvärförbindelse Södertörn

2011
110221 MPs och Vs Förslag KS – Arbetsplan för Botkyrkaleden och Haningeleden
110221 MPs Reservation KS – Mot beslutet att avslå motionen om att tillåtlighetspröva Södertörnsleden
110829 MPs och Vs Förslag KS – Genomförandeavtal för Södertörnsleden mellan Huddinge kommun och Trafikverket
110829 MPs förslag KS – Motion Kompensera Huddingborna för förlusten av miljövärden
110926 Mps Förslag KS – Remiss Arbetsplan Masmolänken – Yttrande angående utställelsehandlingen
110926 MPs Skrivelse och Begäran om Redovisning av kommunens kostnader för Södertörnsleden

2010
100125 MPs och Vs Reservation KS – Komplettering av förstudien för Masmolänken
100830 MPs och Vs Förslag KS – Flera ärenden med arbetsplaner för Södertörnsleden
101122 MPs Reservation KS – Tilläggsavtal nr 4 till genomförandeavtal med Trafikverket om Södertörnsleden

2009
091214 MPs Förslag KS – Tilläggsavtal nr 3 till genomförandeavtal med Vägverket om Södertörnsleden

2008
081215 MPs Reservation KS – Tilläggsavtal nr 2 till genomförandeavtal med Vägverket om Södertörnsleden

Comments are closed