Naturvårdsverket

Naturvårdsverket avstyrker Trafikverkets förslag till nationell transportplan för infrastruktur 2018-2029. 27 november 2017

Sammanfattning

”Naturvårdsverket anser att planförslaget är otillräckligt i förhållande till vad som krävs för att uppfylla det transportpolitiska hänsynsmålet, klimatramverket, klimatlagen, miljökvalitetsmålen och det klimatmål som riksdagen antagit för transportsektorn. Klimatmålet anger att de klimatpåverkande utsläppen ska minska med 70 procent mellan 2010 och 2030. Planen behöver utformas så att målen kan uppnås, istället för att utgå från prognoser om förväntad trafikutveckling som inte tar hänsyn till de beslutade målen. Om det inte är möjligt att arbeta om planen med denna utgångspunkt bör den åtminstone justeras i flera viktiga avseenden.

Naturvårdsverket anser att väginvesteringar som skulle bli olönsamma redan vid måttligt minskad vägtrafik bör strykas ur planen. Satsningen på stadsmiljöavtal är positiv men otillräcklig och bör förstärkas. Även satsningarna på att främja cykling behöver öka. Landskapsanpassning är viktigt och Naturvårdsverket anser att de medel som avsätts landskapsanpassad infrastruktur bör öka till det dubbla, jämfört med Trafikverkets förslag.” Läs yttrandet i sin helhet.

—–

Tvärförbindelse Södertörn ger bilen konkurrensfördel jämfört med mindre miljöbelastande trafikslag. 27 januari 2017

”Naturvårdsverkets viktigaste synpunkter

Naturvårdsverket konstaterar att Tvärförbindelse Södertörn trots förbättringar för kollektivtrafik och cykel, främst inriktas på ökad framkomlighet för biltrafik och därmed kommer att ge bilen konkurrensfördel jämfört med kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik. Detta motverkar omställningen till ett långsiktigt hållbart urbant transportsystem såväl som regionala och nationella mål för klimat och miljö. Naturvårdsverket efterfrågar analys av hur projektet påverkar fördelning mellan trafikslagen och hur resandeunderlag påverkas för kollektivtrafiksatsningar på Södertörn såsom Spårväg Syd.

En förutsättning för bevarande av värdena inom riksintresse friluftsliv Hanveden är att karaktären av ett vidsträckt, sammanhängande skogs- och strövområde behålls. Det mest centrala är att nysträckning av trafikled i ytläge inom riksintresseområdet undviks. Vidare krävs en hög ambitionsnivå avseende anpassningar och skadebegränsande åtgärder för att undvika påtaglig skada på riksintresset.” Läs yttrandet i sin helhet.

—–

Naturvårdsverkets yttrande i samrådet om anläggning av 259, Tvärförbindelse Södertörn i Huddinge, Botkyrka och Haninge kommun, Stockholms län.  28 april 2016

”Naturvårdsverkets viktigaste synpunkter

Transportsystemet och mobilitet är en av de största utmaningama för att skapa ett hållbart samhälle. Utvecklingen går idag åt fel håll. För att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 krävs en minskning av personbilstrafiken samt att lastbilstrafiken inte ökar alls fram till 2030. Det kommer inte att räcka med effektivare fordon och ökad andel förnybara drivmedel. Behovet av mobilitet och transporter behöver också minska. Samtidigt skapar ökad vägkapacitet ny trafik. Detta fenomen kallas inducerad trafik och är sedan länge känt och erkänt av internationell forskning.

Naturvårdsverket anser att Trafikverket behöver utreda Tvärförbindelse Södertörns påverkan på trafikutvecklingen lokalt och regionalt samt hur utvecklingen förhåller sig till lokala och regionala miljömål samt vad den innebär för tillgängligeten på sikt. Fenomenet med inducerad trafik behöver beaktas.” Läs hela yttrandet här.

Comments are closed