Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har senast i januari 2017 yttrat sig i Trafikverkets samråd gällande utbyggnad av Tvärförbindelse Södertörn

Tvärförbindelse Södertörn ger bilen konkurrensfördel jämfört med mindre miljöbelastande trafikslag

”Naturvårdsverkets viktigaste synpunkter

Naturvårdsverket konstaterar att Tvärförbindelse Södertörn trots förbättringar för kollektivtrafik och cykel, främst inriktas på ökad framkomlighet för biltrafik och därmed kommer att ge bilen konkurrensfördel jämfört med kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik. Detta motverkar omställningen till ett långsiktigt hållbart urbant transportsystem såväl som regionala och nationella mål för klimat och miljö. Naturvårdsverket efterfrågar analys av hur projektet påverkar fördelning mellan trafikslagen och hur resandeunderlag påverkas för kollektivtrafiksatsningar på Södertörn såsom Spårväg Syd.

En förutsättning för bevarande av värdena inom riksintresse friluftsliv Hanveden är att karaktären av ett vidsträckt, sammanhängande skogs- och strövområde behålls. Det mest centrala är att nysträckning av trafikled i ytläge inom riksintresseområdet undviks. Vidare krävs en hög ambitionsnivå avseende anpassningar och skadebegränsande åtgärder för att undvika påtaglig skada på riksintresset.”

—–

Dessförinnan har Naturvårdsverket i april 2016 yttrat sig i Trafikverkets samråd gällande utbyggnad av Tvärförbindelse Södertörn, en ny väg tvärs över Södertörn.

”Naturvårdsverkets viktigaste synpunkter

Transportsystemet och mobilitet är en av de största utmaningama för att skapa ett hållbart samhälle. Utvecklingen går idag åt fel håll. För att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 krävs en minskning av personbilstrafiken samt att lastbilstrafiken inte ökar alls fram till 2030. Det kommer inte att räcka med effektivare fordon och ökad andel förnybara drivmedel. Behovet av mobilitet och transporter behöver också minska. Samtidigt skapar ökad vägkapacitet ny trafik. Detta fenomen kallas inducerad trafik och är sedan länge känt och erkänt av internationell forskning.

Naturvårdsverket anser att Trafikverket behöver utreda Tvärförbindelse Södertörns påverkan på trafikutvecklingen lokalt och regionalt samt hur utvecklingen förhåller sig till lokala och regionala miljömål samt vad den innebär för tillgängligeten på sikt. Fenomenet med inducerad trafik behöver beaktas.” Läs hela yttrandet här.

Comments are closed