Trafikverket

Trafikverkets information om Tvärförbindelse Södertörn.

Rapporter från Trafikverket

  • Samrådsunderlag 2015-03-16, Väg 259 Huddinge, Botkyrka och Haninge Kommuner, Stockholms län
  • Åtgärdsvalstudie Tvärförbindelse Södertörn, april 2014, 2014:078.Ur förordet:  ”Trafikverket har under de senaste 20 åren arbetat med planeringen och utformningen av en ny väg, Södertörnsleden. Byggnationen av Södertörnsleden på sträckan Gladö kvarn – Jordbro färdigställdes 1999 men planeringen för resterande sträcka, Masmo – Gladö kvarn drog ut på tiden, bland annat till följd av att finansieringen av en vägutbyggnad inte kunde lösas. De arbetsplaner som togs fram blev fastställda men överklagade till regeringen. Under den långa planerings- och beslutsprocessen förändrades lagstiftningen och förutsättningarna för vägens utformning. I februari 2013 bad därför Trafikverket regeringen att upphäva beslutet om fastställande av arbetsplanerna för delen Masmo – Gladö kvarn. Ett nytt beslut togs om att inleda en åtgärdsvalsstudie kring infrastrukturen tvärs Södertörn.”

    Trafikverket presenterar åtgärdsvalstudien så här: ”Föreliggande åtgärdsvalsstudie har tagits fram för att beskriva och analysera problem samt föreslå åtgärder som ger en förbättrad tillgänglighet tvärledes i södra Stockholmsregionen. I studien studeras tillgängligheten mellan infrastrukturstråken i väster (E4/E20 samt tunnelbanans röda linje) och öster (väg 73 och Nynäsbanan).”

 

 

Nedan finns förstasidan på trycksaker om tidigare projektet Södertörnsleden:

Comments are closed