Aktuellt

2018

4 december

Ursäkta Trafikverket, är det här ett skämt? Medan svenska delegater i Katowice kämpar för att rädda klimatavtalet, planerar tjänstemän på Trafikverket för att Sverige ska missa klimatmålen. För trots att Trafikverket har konstaterat att personbilstrafiken måste minska om klimatmålen ska kunna nås – och trots att verket har slagit fast att förutsättningarna för minskning är bäst i storstadsområdena – planerar man nu för en ny väg i Stockholms län som bara är samhällsekonomiskt lönsam om personbilstrafiken ökar. Om trafiken skulle minska i enlighet med verkets klimatscenario är den nya leden olönsam.

15 november

Trafikverket har tagit fram kartmaterial!  – Nu visar Trafikverket sina förslag för hur vägarna och trafikplatserna i motorvägsbygget Tvärförbindelse Södertörn ska se ut.

11 november

Nu börjar det sista stora samrådet om Tvärförbindelse Södertörn. Här ges allmänheten möjlighet att ställa frågor och tycka till om den över 2 mil långa motorvägen.

22 oktober

Det nya blågröna styret (M, L, C, MP, KD) i Stockholms läns landsting kommer inte att ta några egna initiativ för att driva igenom Tvärförbindelse Södertörn. Ansvaret läggs helt och hållet på regeringen.

21 september

I samband med att 9 nya trafikplatser och 4 nya tunnlar ska namnsättas, har Trafikverket skickat ut en remiss. Här presenteras även kartmaterial över trafikplatserna och tunnlarna.

17 september

Trafikverket ska upphandla byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster till ett värde av 8 miljoner kronor, med option till förlängning. Detta trots att Tvärförbindelse Södertörn saknar finansiering och stor osäkerhet kring motorvägen råder.

7 september

Feltänk bakom motorvägen. Flera partier driver valkampanjer för ökade klimatutsläpp. Sommarens värmebölja med torka, missväxt och skogsbränder är som bortblåst. Partierna går till val på sänkt bensinpris, ökad flygtrafik, minskad klimatbudget, fler motorvägar etc. I Huddinge kampanjas det för motorvägen Tvärförbindelse Södertörn, med argument som ny teknik, miljövänligt bränsle och att det är bussar som ska färdas på vägen. Men hur förhåller sig egentligen?

Tvärförbindelsen har nått nådastöten. När en socialdemokratisk regering till och med ger mindre pengar än vad Trafikverket vill ha, så visar det att regeringen inte tror att motorleden kommer slutföras. Det menar Johan Svensk (MP), kommunalråd i Haninge. Huddinges kommunstyrelseordförande Daniel Dronjak, har lovat att bidra med en halv miljard till projektet.

5 maj

”Därför säger vi nej till Tvärförbindelsen” Projektet motverkar omställningen till ett långsiktigt hållbart urbant transportsystem. Dessutom saknas sex-sju miljarder – hur ska projektet finansieras?”, skriver fyra miljöpartister på Södertörn.

2017

27 november

Naturvårdsverket avstyrker Trafikverkets förslag till nationell transportplan för infrastruktur 2018-2019. ”Naturvårdsverket anser att planförslaget är otillräckligt i förhållande till vad som krävs för att uppfylla det transportpolitiska hänsynsmålet, klimatramverket, klimatlagen, miljökvalitetsmålen och det klimatmål som riksdagen antagit för transportsektorn. Klimatmålet anger att de klimatpåverkande utsläppen ska minska med 70 procent mellan 2010 och 2030. Planen behöver utformas så att målen kan uppnås, istället för att utgå från prognoser om förväntad trafikutveckling som inte tar hänsyn till de beslutade målen.”

9 september

Här ska Tvärförbindelse Södertörn ligga! Men hur vägen ska finansieras är oklart.

Här ska Trafikverket bygga Tvärförbindelse Södertörn!

5 september

SD: Tvärförbindelse är viktigare än spårväg

1 september

Flera mycket besvikna politiker, förutom miljöpartister som pekar på klimatmål och inte vill bygga fast sig i omodern infrastruktur i decennier framöver.

En klassisk motorväg med skenande kostnader. En uppmaning från miljöpartister i landstinget och Huddinge, att släppa taget om Tvärförbindelse Södertörn. ”Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att göra ett omtag i hela frågan och återkomma med ett förslag som både löser framkomligheten i södra Stockholm och som samtidigt tar ansvar för klimat och statens budget.”

Tvärförbindelse Södertörn skjuts upp igen!

31 augusti

Trafikverket har nu presenterat förslaget till nationell plan för transportsystemet. Tvärförbindelse Södertörn finns med som ett projekt, men hälften av finansieringen saknas. Hur prioriterad är vägen egentligen?

5,6 miljarder kronor saknas till Tvärförbindelse Södertörn!

30 augusti

Moderater och socialdemokrater gör gemensam sak! Kommunstyrelseordföranden på Södertörn lobbar för Tvärförbindelse Södertörn, dagen innan Trafikverket ska presentera sitt förslag till nationell plan för transportsystemet.

Tvärförbindelse Södertörn kan bli 80-väg. Vägen blir för dyr och lägre hastighet diskuteras för att komma ner i kostnad och få vägen på plats.

21 augusti

Senast 31 augusti kommer Trafikverket att lämna över sitt förslag om nationell plan för transportsystemet 2018-2029 till regeringen. Då får vi verkat vilka projekt som prioriteras, inkl Tvärförbindelse Sövertörn.

Du har väl inte missat att tycka till om cykelmöjligheterna på Södertörn? Svara gärna på enkäten!

14 augusti

Många inlämnade synpunkter på det senaste samrådet, drygt 100 st.

24 mars

Trafikverket presenterar idag förslaget om sträckning av Tvärförbindelse Södertörn. Klimataspekterna är inte belysta och pengar saknas till tunnellösningarna. Läs Miljöpartiet i Huddinges pressmedelande. Södra Sidan och Mitt i Huddinge samt svt nyheter rapporterar.

3 mars

Tidningen Södra Sidan rapporterar idag om Tvärförbindelse Södertörn, Förbifartens förlängning. Inom två veckor väntas Trafikverket fatta beslut om vägen. Blir det en tunnel genom hela Flemingsbergsskogens naturreservat eller en tunnel fram till ängarna vid Stensättra? Både Huddinge kommun och Naturvårdsverket är tydliga: alternativet med den kortare tunneln ger skador som inte går att reparera på mycket höga naturvärden av riksintresse. Även Trafikverket håller med. Projektet går helt på tvärs mot klimatmålen, hävdar Miljöpartiet, vilket Naturvårdsverket visat i sina remissyttranden. Och hur långt räcker pengarna?

3 februari

Det är ytterst anmärkningsvärt, att det gamla vägprojektet ”Södertörnsleden” som levt sedan 1940-talet, återuppstått som en fågel Fenix och nu planeras för långt större trafikflöden än tidigare! Och detta pågår helt utan ett klimatperspektiv. Hur är det möjligt? Är regeringen medveten om att Tvärförbindelse Södertörn fortskrider utan några presenterade klimatanalyser? Den frågan ställer Marica Lindblad (MP), kommunalråd i Huddinge i en debattartikel i etc.

2 februari

Huddinge kommuns remissvar till Trafikverket, val av vägkorridor för anlaggande av vag 259, Tvärförbindelse Södertörn. I remissvaret utelämnas allt kring vägens klimatpåverkan.

Miljöpartiet i Huddinges remissvar till Trafikverket, val av vägkorridor vid anläggandet av väg 259, Tvärförbindelse Södertörn.

27 januari

Naturvårdsverket konstaterar i sitt samrådsyttrande att Tvärförbindelse Södertörn trots förbättringar för kollektivtrafik och cykel, främst inriktas på ökad framkomlighet för biltrafik och därmed kommer att ge bilen konkurrensfördel jämfört med kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik. Detta motverkar omställningen till ett långsiktigt hållbart urbant transportsystem såväl som regionala och nationella mål för klimat och miljö. Naturvårdsverket efterfrågar analys av hur projektet påverkar fördelning mellan trafikslagen och hur resandeunderlag påverkas för kollektivtrafiksatsningar på Södertörn såsom Spårväg Syd. Läs Naturvårdsverkets samrådsyttrandet i sin helhet.

22 januari

Tvärförbindelse Södertörn i tunnlar skonar naturmiljön och löser bullerproblematiken (till skillnad mot vad Södertörnsleden hade gjort). Men hur tänker Trafikverket, regeringen, Huddinge kommun och andra berörda kommuner kring de ökade utsläppen? Klimatproblemet kvarstår med stigande temperatur och ständigt nya värmerekord. Inslag i P4 Stockholm och artikel på svt, lokalt Stockholm med bland annat Marica Lindblad (MP) kommunalråd i Huddinge.

20 januari

Vägbygge krockar med klimatmålen! Byggande av bostäder och infrastruktur måste gå i takt med våra klimatåtaganden. Att fler vägar leder till mer trafik är vetenskapligt bevisat. Hur är det – trots fakta och åtaganden om att biltrafiken måste minska – möjligt att fortsätta i gamla hjulspår?! Marica Lindblad, kommunalråd (MP) och Anders Lönroth, ordförande i Miljöpartiet Huddinge, debattartikel i Södra Sidan.

12 januari

Marica Lindblad, kommunalråd (MP) och Anders Lönroth, ordförande i Miljöpartiet Huddinge, om Tvärförbindelse Södertörn och andra motorvägar som frontalkrockar med våra klimatmål. Nya motorvägar leder till fler bilar och mer utsläpp, det är vetenskapligt bevisat. Artikel i Dagens Samhälle.

24 november

Samråd pågår! 22 november-22 december har Trafikverket samråd om alternativa korridorer. Läs handlingarna här (digitalt)! Inga fysiska samrådsmöten planeras, men materialet ska också finnas tillgängligt på, Huddinge kommunkontor, Haninge kommunkontor, Tullinge medborgarkontor och Fittja medborgarkontor samt i Trafikverkets regionkontor på Solna Strandväg 98.

17 augusti

Du har väl inte missat att du kan anmäla dig till Trafikverkets fokusgrupp. Du kan också skicka in synpunkter. Här är .

25 maj

Miljöpartiet föreslår ett samrådsyttrande för val av lokalisering för Tvärförbindelse Södertörn. i Huddinges kommunstyrelse. 160525 Ärende 31 Samråd Tvärförbindelse Förslag MP.

20 maj

Huddingealliansen utelämnar klimatperspektivet helt och hållet i sitt samrådsyttrande till Trafikverket. De förespråkar också det alternativ som leder till mest trafik. Detta går stick i stäv med Huddinges klimatstrategi, lokala och regionala miljömål. Läs förslaget för val av lokalisering för Tvärförbindelse Södertörn – yttrande över remiss från Trafikverket.

2 maj

Här är Miljöpartiets synpunkter på Trafikverkets samrådshandling för Tvärförbindelse Södertörn.

29 april

Naturvårdsverket yttrar sig över Trafikverkets samråd.

”Naturvårdsverkets viktigaste synpunkter

Transportsystemet och mobilitet är en av de största utmaningama för att skapa ett hållbart samhälle. Utvecklingen går idag åt fel håll. För att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 krävs en minskning av personbilstrafiken samt att lastbilstrafiken inte ökar alls fram till 2030. Det kommer inte att räcka med effektivare fordon och ökad andel förnybara drivmedel. Behovet av mobilitet och transporter behöver också minska. Samtidigt skapar ökad vägkapacitet ny trafik. Detta fenomen kallas inducerad trafik och är sedan länge känt och erkänt av internationell forskning.

Naturvårdsverket anser att Trafikverket behöver utreda Tvärförbindelse Södertörns påverkan på trafikutvecklingen lokalt och regionalt samt hur utvecklingen förhåller sig till lokala och regionala miljömål samt vad den innebär för tillgängligeten på sikt. Fenomenet med inducerad trafik behöver beaktas.” Läs hela yttrandet.

28 april

SMHI har yttrat sig i samrådet med fokus på översvämningsrisker, buller, hydrologi och utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser. SMHI skriver bland annat: ”Vid planering av samhället bör hänsyn tas till det framtida klimatet. Exempelvis förväntas lufttemperaturen att stiga, risken för skyfall öka och flödena i våra vattendrag förändras med ändrade nederbördsförhållanden och snötillgångar. Havsvattennivån stiger men landhöjningen kompenserar till viss del den stigande nivån, mer i norra Sverige än i södra. Förändrade risker för översvämningar bör också tas hänsyn till.” Här är SMHIs Remissvar i samrådet.

14 april

Tidningen Södra sidan skriver om Tvärförbindelse Södertörn.

11 april

Trafikverkets samråd för Tvärförbindelsen pågår 11 april-2 maj. Här finns Trafikverkets samrådshandlingar.

7 april 

Mitt i Huddinges illustration inför samrådet om Tvärförbindelse Södertörn

Mitt i Huddinges illustration inför samrådet om Tvärförbindelse Södertörn

Mitt i Huddinge har en informativ artikel om Trafikverkets arbete med Tvärförbindelse Södertörn och det samråd som startar 11 april. Artikel i Mitt i Huddinge

På denna länk kan du gå in på Trafikverkets hemsida och ge dina synpunkter på förslagen: Trafikverkets hemsida

11 mars

Information från Trafikverkets hemsida

Information från Trafikverkets hemsida

 

26 februari

Trafikverket har just presenterat ett underlag för styrmedel och åtgärder som ska minska utsläpp av växthusgaser. Rapporten ska ge kunskap om gapet mellan där vi är idag och Sveriges vision om nollutsläpp av klimatgaser 2050. Rapporten stoppades först från publicering, då den skulle ha ingått i ett underlag som Trafikverket lämnade till regeringen inför den stora infrastrukturpropositionen som ska läggas fram i år. Transportsektorn och hela samhället står inför en stor utmaning när det gäller att minska energianvändningen och klimatpåverkan. Den helt dominerande delen av utsläppen kommer från vägtrafiken. Det behövs ett brett underlag där utmaningen belyses ur olika perspektiv, för att ta fram olika lösningar på tillgänglighet i ett klimatneutralt Sverige. Läs mer på Trafikverket.

16 februari

Trafikverket skriver på sin hemsida 16 februari 2016 att de har inlett markundersökningar.

Trafikverket skriver på sin hemsida 16 februari 2016 att de har inlett markundersökningar.

28 januari

Trafikverket informerar om att samrådsprocessen fortsätter till 31 januari, pga tekniska problem med anmälningar till fokusgruppen. Trafikverket uppmanar de som anmält sig att göra detta igen, vilket kan innebära att ett stort antal personer som tidigare anmält sig inte kommer med i arbetet och riskerar att gå miste om fortsatta uppdateringar och möjlighet att engagera sig. Gå gärna in på Trafikverkets hemsida och se om det fortfarande finns möjlighet att anmäla sig om du vill vara med och tycka till!  Trafikverkets hemsida med information om samrådsmöten och fokusgrupp etc

160128 Trafikverkets hemsida om Tvärförbindelse

20 januari 2016

Huddinge kommun reviderar informationen på sin hemsida och berättar om åtgärder längs Glömstavägen och Storängsleden – i avvaktan på Tvärförbindelse Södertörn.

160120 Bild från Huddinge kommuns webb

11 december 2015

Huddinge kommun reviderar informationen på sin hemsida och berättar om bakgrunden till vägprojektet och om de två nyligen genomförda ”Öppet Hus”-aktiviteterna som arrangerats.

151211 Bild från Huddinge kommuns webb

10 december 2015

Trafikverket anordnar Öppet Hus i Haninge kommunhus, och berättar om hur arbetet går till med att ta fram ett förslag till lokalisering av vägen.

7 december 2015

Trafikverket anordnar Öppet Hus på Södertörns högskola i Flemingsberg och berättar om hur arbetet går till med att ta fram ett förslag till lokalisering av vägen. Nedan ses en karta med bild av utredningsområdet.

Utredningsområde 2015

6 december 2015

Så här uttrycker sig Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Haninge, på sin blogg om hennes medverkan i Trafikverkets film, och varför hon ser Tvärförbindelse Södertörn som en angelägen satsning.

2 december 2015

Lokaltidningen Mitt i Haninge har en stor artikel om Tvärförbindelse Södertörn, där Haninge kommuns politiska företrädare uttalar sig liksom projektledaren för Tvärförbindelse Södertörn; ”– Just nu tittar vi förutsättningslöst på olika alternativ för motortrafikleden. Vi arbetar för att ha ett färdigt förslag vid årsslutet 2016, säger Marie Westin, projektledare vid Trafikverket för Tvärförbindelse Södertörn. En ny väg genom Södertörn har stötts och blötts ända sedan 1990. Den beräknade byggstarten för tvärförbindelse Södertörn är 2020. Men Marie Westin berättar att det är en optimistisk tidsplan: – Men vi gör vårt yttersta för att den ska följas eftersom det finns stora förväntningar från berörda kommuner.”

151202 Mitt i Haninge

25 november 2015

Trafikverket publicerar sin informationsfilm om Tvärförbindelse Södertörn. I filmen ger Trafikverket bland annat svar på varför det planeras en tvärförbindelse och hur långt planeringsprocessen kommit.

5 november 2015

Erik Ottosson (M) ställer frågor i riksdagen.

1 oktober 2015

Södra Sidan rapporterar om Tvärförbindelsen och Trafikverkets nyligen genomförda attitydmätning om vägprojektet. I artikeln framgår det att Trafikverket fått fram uppgifter om att många är positiva till en ny väg, men här konstateras också att det finns många andra svåra avvägningar som måste tas hänsyn till: ”Men sträckningen av vägen är inte helt okontroversiell. Utredningsområdet går genom flera naturreservat, bland annat Gömmaren, Flemingsbergsskogen, Orlången och Gladöskogen.”

Artikel i tidningen Södra Sidan, publicerad 1 oktober 2015.

Artikel i tidningen Södra Sidan, publicerad 1 oktober 2015.

25 september 2015

150925 Trafikverkets hemsida Första attitydmätningen

Trafikverket offentliggör sin första (?) attitydmätning om Tvärförbindelse Södertörn.

2 juli 2015

Länsstyrelsen har fattat beslut om att Tvärförbindelse Södertörn kommer att innebära en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsens beslut innebär att vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Miljöpåverkan för vägplan Tvärförbindelse Södertörn

23 mars 2015

Bild och text nedan är hämtad från Mitt i Huddinge.

150323 Mitt i Huddinge

Hösten 2014

Hösten 2014 började Skanska sitt arbete med att ta fram en vision för det som de kallar ”Stockholmsbågen” och de skriver själva: ”Idéerna om en tvärförbindelse som på ett nytt sätt skulle knyta samman Stockholms läns södra och norra delar med kollektivtrafik föddes ur en diskussion med politiska företrädare för Stockholmsregionen. Scania, Skanska och WSP har tagit initiativ till Stockholmsbågen i och med att den bidrar till att hantera såväl behovet av fler bostäder som att knyta ihop södra och norra Stockholm på ett hållbart sätt. Med en enkel skiss som anslöt Tvärförbindelse Södertörn och Norrortsleden till Förbifart Stockholm stod det snabbt klart att Vision Stockholmsbågen, som stämdes av i Almedalen sommaren 2014, har förutsättningar att starkt bidra till ökat bostadsbyggande, bättre kollektivtrafikförbindelser och ökad sammanhållning i länet.

 

9 juni 2014

Huddinge kommun skriver om planerna för Glömstadalen och kommenterar insiktsfullt att de gamla planerna på Södertörnsleden skulle ha fått stor barriärverkan:
”Södertörnsleden hade blivit en relativt stor barriär i detta område varför det är viktigt att Tvärförbindelse Södertörn får en delvis annan utformning och eventuellt även delvis annan sträckning i detta område.”

Huddinge kommun kommenterar de gamla planerna på Södertörnsleden 2014-06-09.

Huddinge kommun kommenterar de gamla planerna på Södertörnsleden 2014-06-09.

 

 

April 2014

Trafikverket publicerar sin rapport ”Åtgärdsvalsstudie – Tvärförbindelse Södertörn Stockholms län” 

6 mars 2013

Tre kristdemokrater skriver på SvD Brännpunkt under rubriken ”Stoppad Södertörnsled visar på statens oförmåga”, och kritiserar Trafikverket med anledning av det stoppade bygget av Södertörnsleden.

1 mars 2013

Trafikverket meddelar plötsligt att projekt Södertörnsleden läggs ner och kommunstyrelsens ordförande i Huddinge uttrycker sin besvikelse. Bild och text nedan är hämtad från Mitt i Huddinge .

130301 Mitt i Huddinge

28 februari 2013

Flera politiker (men inte alla) är tidigt ute och kritiserar Trafikverket för att de överraskande lägger ner vägprojektet Södertörnsleden. Tidningar och radio rapporterar och nedan ses inslaget i P4 Stockholm.

130228 P4 Stockholm

28 februari 2013

Trafikverket meddelar överraskande på sin hemsida att verket hos regeringen begär att få göra om planeringen av Södertörnsleden.

130228 Trafikverket om nedlagda Södertörnsleden

 

Comments are closed