Konflikter

Privata och offentliga aktörer blandar samman sina roller

Det har under decennier funnits starka krafter som har verkat för en ny väg och som på olika sätt försökt visa på nyttan med en ny förbindelse. Men de negativa effekter av en väg, och vilka värden som riskerar att gå helt förlorade, har inte belysts med samma energi och kraft. Det är anmärkningsvärt att inte våra offentliga aktörer har agerat starkare och varit tydligare med hur exempelvis de höga naturvärdena ska värnas. Det är också uppseendeväckande att se hur offentliga aktörer agerar tillsammans med intresseorganisationer och privata aktörer och gemensamt driver på för att vägen ska byggas. Vem och vilka har då möjlighet att stå upp för att skydda natur- och miljö, och tillse att miljömålen efterlevs – om inte det offentliga tar ansvar för de frågorna?

Ett exempel bland många är den gemensamma rapport som skrevs 2007 och som ger en tämligen ensidig och enkel bild av Södertörnsleden, och lyfter fram dess positiva effekter: ”Södertörnsleden – felande länk i Södra Stockholmsområdet”, som gavs ut i februari 2007. Ur förordet har vi hämtat följande text:

”Berörda kommuner, Stockholms läns landsting med Regionplane- och trafikkontoret, Länsstyrelsen och Vägverket Region Stockholm samt Stockholms hamnar har låtit ta fram föreliggande rapport i syfte att uppdatera och komplettera den tidigare kända behovsbilden från 1990-talet. Rapporten avser inte föregripa de prövningar som återstår för Södertörnsleden, t ex. vad gäller arbetsplan eller detaljplan. Rapporten har skrivits av Susanne Ingo och Johanna Skur, WSP Analys & Strategi, tidigare Inregia.

Behovet av ny infrastruktur finns i många delar av samhället. Det har varit avsikten att spegla bredden och kopplingarna till dessa delar och därför har rapporten ett brett anslag. Rapporten har en del som redovisar fakta kring behovet och en del som redovisar olika vittnesmål från människor som lever eller verkar i Södertörnsledens närhet. Alla frågor är dock inte belysta i dokumentet. Miljöfrågor och trafiksäkerhetsfrågor beskrivs exempelvis bättre i Vägverkets underlag som tagits fram i den formella arbetsplaneprocessen.”

Undertecknarna av rapporten är: Regionplane- och trafikkontoret, Länsstyrelsen i Stockholm län, Vägverket Region Stockholm, Huddinge kommun, Haninge kommun, Botkyrka kommun, Nynäshamns kommun, Stockholms stad, Stockholms hamn och Jordbro företagspark.

Bild ur Södertörnsleden - felande länk i Södra Stockholsmområdet, 2007

 

Comments are closed