Klimat

Klimatrapport visar gapet mot nollutsläpp

26 februari 2016 presenterade Trafikverket en rapport och ett underlag för styrmedel och åtgärder som ska minska utsläpp av växthusgaser. Rapporten ska ge kunskap om gapet mellan där vi är idag och Sveriges vision om nollutsläpp av klimatgaser 2050. Transportsektorn och hela samhället står inför en stor utmaning när det gäller att minska energianvändningen och klimatpåverkan. Den helt dominerande delen av utsläppen kommer från vägtrafiken. Det behövs ett brett underlag där utmaningen belyses ur olika perspektiv, för att ta fram olika lösningar på tillgänglighet i ett klimatneutralt Sverige. Läs mer på Trafikverket.

Ett klimatpolitiskt ramverk

Regeringen har givit Miljömålsberedningen uppdraget att arbeta fram ett förslag på ett klimatpolitiskt ramverk – ett regelverk för utsläppsminskningar. Partierna inom Miljömålsberedningen har nu enats om klimatmål och förslag till klimatpolitiskt ramverk. Växthusgasutsläppen i Sverige ska minska med minst 85 procent jämfört med 1990 års nivåer till 2045. Det klimatpolitiska ramverket ska även stärkas upp av en klimatlag, där varje regering blir skyldig att minska klimatutsläppen i den takt som krävs för att nå målen.

Det klimatpolitiska ramverket kommer att ställa krav att klimatstörande utsläpp redovisas i alla projekt och att den påverkan projektet medför ska vägas mot andra intressen och alternativ. Trafikverkets klimatrapport om styrmedel och åtgärder som ska minska utsläpp av växthusgaser kan tjäna som exempel på hur en sådan redovisning kan se ut då man utgår från klimatmålet och ser vad de leder till för möjliga åtgärder.

Trafikstrategi

Trafikstrategi för Huddinge kommun med gång-, cykel- och kollektivtrafik i fokus. Kollektivtrafiken är stommen i Huddinges framtida transportsystem. Huddinges trafikstrategi beslutades 2013. Den handlar om kommunens arbete med trafik, transport och bebyggelseutveckling. Strategins huvudinriktningar är:

  • Gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras.
  • Kollektivtrafiken ska vara utgångspunkten vid all planering.
  • Bebyggelse- och trafikplaneringen ska vara samordnad.

Klimat- och energiplan

Huddinge kommuns klimat- och energiplan som antogs 2010 sattes mål om att minska utsläppen av växthusgaser med 60 procent per invånare till 2020 och med 85 procent till 2050 jämfört med 1990 års nivå. Målen är tuffa men nödvändiga för att kommunen ska ta sitt ansvar och bidra till att begränsa höjningen av jordens medeltemperatur. Från 1990 till 2008 har de totala växthusgasutsläppen minskat med 39 procent och per invånare med 52 procent. De tre sektorer som står för majoriteten av växthusgasutsläppen är transporter, energiförsörjning och avfall och avlopp. Åtgärder bör därmed fokuseras till dessa områden och särskilt till transportsektorn där trenden är ökande utsläpp.

Comments are closed