Kulturhistoria

Historiska lämningar

Längs den sträcka där den tidigare Södertörnsleden var tänkt att byggas finns det både mycket höga naturvärden och många kulturhistoriska värden. Det har gjorts flera beskrivningar av miljön inför arbetet med vägen, och vi ger här en liten inblick i vad som framkommit när det gäller historiska lämningar och arkeologiska fynd.

Under 2008 arbetade konsultföretaget Tyréns AB på uppdrag av Huddinge kommun med att sammanställa rapporten ”Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande program för Glömstadalen i Huddinge kommun”. I den rapporten visas bland annat en bild som visar de arkeologiska fynd som finns inom programområdet för Glömstadalen, och så här beskrivs området: ”Flemingsberg-Glömstaområdet var bebott redan under förhistorisk tid. Området har utgjort fast mark sedan slutet av stenåldern. Vanligast är lämningar i form av boplatser från stenåldern samt gravhögar och gravfält från yngre järnåldern, men även runristningar och vägar förkommer inom området och i närliggande omgivningar.”

Tabellen visar registrerade fornlämningar inom programområdet för Glömstaområdet enligt Riksantikvarieämbetets fornminnesregister.

Tabellen visar registrerade fornlämningar inom programområdet för Glömstaområdet enligt Riksantikvarieämbetets fornminnesregister.

Här finns rapporten: Miljökonsekvensbeskringning med tillhörande program för Glömstadalen

Fornlämningar vid Huddingevägen

Rapporten ”Gravar och vägbankar vid Södertörnsleden” (2009:30) baserar sig på en undersökning som utfördes i november 2008. I rapporten beskrivs ett antal fornlämningar i nära anslutning till väg 226, Huddingevägen.

  • RAÄ 108:1 utgörs av ett gravfält med sammanlagt 22 registrerade gravar, bestående av fem högar och 17 runda stensättningar. Gravfältet ligger på nordsluttningen av ett höjdparti.
  • RAÄ 109:1 utgörs av ett gravfält med sex högar och nio stensättningar.
  • RAÄ 110:1 är en registrerad stensättning på ett krön.
  • RAÄ 289:1 är ett område med terrassavgränsade åkerytor
  • RAÄ 332:1–2 och RAÄ 333:1 utgörs av till stora delar välbevarade vägbankar efter den äldre landsvägen, dessa är belägna öster om väg 226. I samband med denna undersökning upptäckte man bland annat att vägbanken var betydligt längre än vad man tidigare antagit.

Bild ur arekologisk rapport 2009kolon30
Här finns rapporten: Gravar och vägbankar vid Södertörnsleden

Fornlämningar intill Glömstavägen

Rapporten ”En schaktkontroll vid Glömstavägen” (2013:04) baserar sig på en arkeologisk förundersökning som utfördes i november 2012 av Stockholms läns. Uppdraget föranleddes av en ombyggnad av kraftledningsnätet med anledning av vägprojektet Södertörnsleden. Schaktkontrollen utfördes omedelbart intill boplatsen RAÄ 328:1 och i dess närhet finns ett flertal fornlämningar. Fornlämningarna i det här området består av gravfält, terrassering, boplatser samt en färdväg. Utöver dessa lämningar finns också en kolerakyrkogård.

Bild ur arekologisk rapport 2013kolon04
Här finns rapporten: En schaktkontroll vid Glömstaleden 2012

Comments are closed