Natur och rekreation

Intressekonflikter kring Flemingsbergsskogen

  • Flemingsbergskogen är en del i Hanvedenkilen, en av de stora gröna kilarna i Stockholmsregionen. Kilarna är betydelsefulla för biologisk mångfald och för växters och djurs spridningsmöjligheter.
  • Området är klassat som ett riksintresse för det rörliga friluftslivet.
  • Flemingsbergsskogen är ett av de största sammanhängande väglösa skogsområdena i Stockholms län
  • Flemingsbergsskogen klassas av Huddinge kommun som ett av få kvarvarande tysta områden inom Huddinge.
  • Flemingsbergsskogen gränsar till stora tätbebyggda områden och kommande stora förtätningsområden.

Följande text är hämtat ur Miljökonsekvensbeskrivningen för Huddinge kommuns översiktsplan (s. 3-4). ”Förutsatt att Tvärförbindelse Södertörn har samma sträckning som Södertörnleden, kommer den nya vägen gå rakt genom Hanvedenkilen inom Flemingsbergsskogen. Flemingsbergsskogen utgör ett av Hanvedens biologiska kärnområden. Byggandet av Tvärförbindelse Södertörn bedöms därför påverka naturmiljön mycket kraftigt. Med beaktan av de skador på arter och ekosystem som Tvärförbindelse Södertörn riskerar att medföra, bedöms planen i denna del varken vara förenlig med miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och djurliv” eller med det delmål i kommunens inriktningsbeslut för översiktsplan 2030 som anger att naturreservat och gröna kilar ska värnas.”

Miljökonsekvensbeskrivning för Huddinge kommuns översiktsplan

Omslag till Miljökonsekvensbeskrivning för Huddinge kommuns översiktsplan 2030.

 

På sidorna 3-4 i Miljökonsekvensbeskrivningen framgår det tydligt att en ny väg inte är förenlig med miljömål och andra delmål i översiktsplanen för Huddinge kommun.

På sidorna 3-4 i Miljökonsekvensbeskrivningen framgår det att en ny väg inte är förenlig med varken miljömål eller andra delmål i översiktsplanen för Huddinge kommun.

 Intressekonflikter kring Glömstadalen

  • Bornsjökilen har ett svagt avsnitt vid övergången mot Gömmarenreservatet
  • Glömstadalen är idag en grön länk mellan Bornsjökilen och Hanvedenkilen.
  • Ianspråktagande av brukad jordbruksmark. Kommunens arrendegårdar behöver för att kunna vara KRAV-certifierade ett visst antal hektar mark. Om Glömstadalen exploateras försvinner möjligheten till KRAV-certifierade jordbruk i Huddinge kommun.

Vägen riskerar ödelägga Glömstadalens funktion

”Det är utbyggnaden av Södertörnsleden som ger störst negativa konsekvenser för naturmiljön både lokalt och regionalt. Negativ påverkan sker genom direkt ianspråkstagande av småbiotoper i jordbrukslandskapet, men framförallt genom att barriären ökar i nord-sydlig riktning mellan Gömmarenområdet och övriga områden inom Bornsjökilen samt att Glömstadalens funktion som grön länk mellan Bornsjö- och Hanveden- kilen försämras. Detta försämrar den regionala grönstrukturens funktion.”

Omslaget till Miljökonsekvensbeskrivning för Glömstadalen utgiven 2008.

 

Ur Miljökonsekvensbeskrivningen för program för Glömstadalen från 2008.

Ur Miljökonsekvensbeskrivningen för program för Glömstadalen från 2008.

Konflikter vid befintliga bostadsområden

Det är tydligt att det finns många konflikter i anledning av att bygga en så lång helt ny väg. Det handlar om intrång i både riksintresse för friluftsliv, orörda grönområden och olägenheter för boende. I Utställningsredogörelse för översiktsplanen 2030 svarar kommunen på en inkommen synpunkt från Solgårds Villaägareförening.

Synpunkter från en villaägareförening som berörts av de tidigare planerna på Södertörnsleden.

Synpunkter från en villaägareförening som berörts av de tidigare planerna på Södertörnsleden.

Comments are closed