Bilder

Här finns bilder över det tänkta område där vägen förväntas byggas.

 

Vinterpromenad i Flemingsbergsskogens naturreservat

Följ med in i skogen en gnistrande vit vinterdag: En vinterdag i Flemingsbergsskogens naturreservat

Den här vackra vyn över sjön Orlången, möts du av när du tar stigen upp till fornborgen.

Den här vackra vyn med vidsträckt utsikt möter dig när du tar stigen upp till fornborgen i Flemingsbergsskogens naturreservat.

Flemingsbergskogen är ett av Stockholms läns största väglösa skogsområden. Flemingsbergsskogen har visat sig vara en av de artrikaste skogsområdena på hela Södertörn och totalt är runt 100 rödlistade arter påträffade i området, vilket är mycket även i ett riksperspektiv. Antalet signalarter är också mycket stort.

DSC_0053 Komprimerad

Du tar dig till Flemingsbergsskogen på några minuter om du tar utgångspunkt i de centrala delarna av Flemingsberg/tågstationen. Här finns det en unik möjlighet att komma ut i en stor sammanhängande och orörd skog, och ännu längre in i grönområdet möts du av vildmark. Grönområdet heter Flemingsbergsskogen och är skyddat som naturreservat. Flemingsbergsskogen är en del av den så kallade ”gröna kilen” Hanveden.

Karta över Flemingsbergsskogen. Våtmarksanläggningen och fornborgen markerade.

Karta över Flemingsbergsskogen. Våtmarksanläggningen och fornborgen markerade med röd cirkel.

Här visar vi några vackra landskapsbilder, såsom du möter landskapet om du går längs sträckan från våtmarksanläggningen och upp till fornborgen. Samma område som är markerat med röd cirkel på kartan.

Om man promenerar eller på annat sätt tar dig från tågstationeni riktning mot Återvinningscentralen, så ser man snart en anlagd våtmark. Våtmarken renar vattnet, ger goda livsmiljöer för djurlivet och estetiska värden för oss människor som rör oss i området. På flera ställen intill våtmarken finns det informationstavlor som berättar mer om naturreservatet och de promenader man kan göra i området.

DSC_0020 Komprimerad

image

En av de informationstavlor som berättar mer om naturreservatet Flemingsberggskogen.

En av de informationstavlor som berättar mer om naturreservatet Flemingsbergsskogen.

DSC_0024 Komprimerad

DSC_0080 Komprimerad

DSC_0028 Komprimerad

DSC_0030 Komprimerad

DSC_0031 Komprimerad

Här visar skyltar vilken riktning man kan gå för att komma till Huddinge Centrum och Visättra.

 

DSC_0078 Komprimerad

Den här eken är flera hundra år gammal och har säkert mycket att ”berätta”.

DSC_0039 Komprimerad

DSC_0042 Komprimerad

Här delar sig stigen, och vi följer den som går till höger upp mot fornborgen.

DSC_0044 Komprimerad

DSC_0050 Komprimerad

Informationstavla som berättar historien om fornborgen.

 

DSC_0075 Komprimerad

Hit upp har stenarna burits och släpats, och lagts samman till en fornborg.

DSC_0074 Komprimerad

Uppe på högsta punkten finns det vatten som frusit till is i sänkorna.

DSC_0070 Komprimerad DSC_0077 Komprimerad

DSC_0063 Komprimerad

Uppe på den högsta punkten på fornborgen blickar man ut över Orlången och det vidsträckta landskapet. Bron över sjön syns tydligt, och till höger ligger Sundby.

 Höstpromenad i Flemingsbergsskogens naturreservat

Utsikt över Orlången med bron - höst

Utsikt över Orlången med bron – höstlandskap

 

Flemingsbergsviken - höst

Flemingsbergsviken

 

 

Berghällarna uppe på fornborgen - höst

Berghällarna uppe på fornborgen


Vyer längs dagens Lännaväg

Bron över Orlången 2

Bron över Orlången.

Bron över Orlången 1

I strandkanten invid bron över Orlången – i riktning mot Sundby till vänster.

Lännavägen österut – före Sundby

Lännavägen österut – före avfarten till Sundby till vänster.

Lännavägen österut avfart Gladö

Lännavägen österut avfart Gladö.

Vyer längs dagens Glömstaväg

Glömstavägen och avfarten upp mot Flottsbro. (Foto februari 2016.)

Glömstavägen och avfarten upp mot Flottsbro. (Foto februari 2016.)

Glömstavägen 2016

Glömstavägen och infarten upp till skolan. (Foto februari 2016)

 

Glömstavägen februari 2016

Glömstavägen och avfarten upp mot skolan, som finns upp till höger. Trafikverket informerar på en skylt om de förbättrande åtgärder som de ska utföra. (Foto februari 2016.)

 

Glömstavägen 2016

Glömstavägen och skylten visar att det härifrån är 3 km till Huddinge Centrum. Vi ser också här hur smal Glömstadalen är. (Foto februari 2016.)

 

Glömstavägen 2016

Glömstavägen (Foto februari 2016)

 

Glömstavägen 2016

Glömstavägen och den rondell som är placerad närmast Huddingevägen. (Foto februari 2016.)

Comments are closed